hollow

我的2017年年度汉字:空

骇浪惊涛若等闲,长风明月亦难言。

此间回首空遗憾,且对清光祭昨年。

丙申年中秋

他人的幸福都是他人的。

故土与婵娟,千年聚散篇。

人间悲喜事,唯见月孤悬。

慰藉辞

举世皆泥淖,生年总惘然。

燃薪凌黯雾,与子渡横川。

不滞

乙未年五月初二,作诗自勉以求不滞于物,不滞于人。

长庚复启明,朔望尽亏盈。

大道承冥夜,燃薪且远行。

雨月

华月流云墨玉光,阴晴掩映实虚藏。

彷如真幻当年梦,却把须臾作久长。